Piesakies jauno rokmūzikas izpildītāju konkursam “Rock Art”

Spread the love

Jauno rokmūzikas izpildītāju konkursa “Rock Art” nolikums

Laiks: 2019. gada 7. septembris

Norises vieta: Olaines Mežaparka estrāde, Olaine

Organizators: Olaines Kultūras centrs

Mērķis

Atklāt jaunus un talantīgus rokmūzikas žanra izpildītājus.

Uzdevumi

 • Nodrošināt iespēju izpildītājiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai.
 • Sekmēt jaunrades spējas mūzikā.
 • Veicināt jauno mūzikas grupu pieredzes apmaiņu.
 • Rosināt interesi par mūsdienu Latvijas rokmūziku.

Prasības dalībniekiem

 • Dalībnieku vecums no 18 līdz 35 gadiem.
 • Minimālais dalībnieku skaits grupā – 3 dalībnieki.
 • Konkursā var piedalīties dažādu rokmūzikas žanru izpildītāji (grupas/apvienības).
 • Dalībniekiem nedrīkst būt izdotiem un publiski pieejamiem mūzikas albumiem.
 • Visi grupas dalībnieki ir amatieri un nav bijuši profesionālu grupu sastāvos.

Repertuāra nosacījumi

 • Uzstāšanās kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 10 minūtes.
 • Aizliegts izmantot fonogrammas un sintezatorā ievadītu pavadījumu.
 • Repertuārā jāiekļauj 2 skaņdarbi:
 • Kaverversija populāram skaņdarbam.
 • Orģinālkompozīcija.
 • Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

Vērtēšana un apbalvošana

 • Dalībnieku sniegumu vērtē profesionāli mūziķi – žūrija.
 • Žūrijas komisijas vērtējums pēc 5 (piecu) punktu sistēmas netiek atklāts.
 • Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.
 • Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus.
 • Konkursa laureāti saņem diplomus un balvas.  
 • Konkursa laikā tiks noskaidrota skatītāju simpātija, viena īpaša nominācija, kam tiks piešķirta papildus balva no sponsoriem un konkursa atbalstītājiem.

Vērtēšanas kritēriji

 • Mūzikas grupas saspēle.
 • Aranžējuma oriģinalitāte.
 • Izpildījuma atbilstība mūzikas stilam.
 • Tehniskais izpildījums.
 • Skatuves tēls/kopiespaids.

Pieteikšanās kārtība

 • Pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1), kopā ar citiem pielikumiem (Pielikums Nr.2. un vizītkarte) jāiesūta elektroniski – kultura@olaine.lvlīdz 2019. gada 30. augustam.  Ar norādi: Grupas “XXX” pieteikums un vizītkarte.
 • Pieteikumam ir jāpievieno 5 min. gara grupas vizītkarte (video formātā), kurā vēlams iekļaut informāciju par grupu: kas mēs esam, no kurienes esam, ko spēlējam, kur un kā mēģinām. Pie vizītkartes ir jāpievieno vismaz 10 grupas fotogrāfijas, kas tiks izmantotas laika posmā, kad grupas pārkārtosies uz skatuves. 
 • Dalībnieku skaits ir ierobežots – pieteikumi tiks reģistrēti rindas kārtībā, ņemot vērā iesūtīšanas datumu un laiku.

Dalības maksa

 • Vienas grupas dalības maksa: EUR 20,-.
 • Dalības maksa ir jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru   līdz 2019. gada 4. septembrim (ieskaitot). 
 • Ja ir nepieciešams rēķins, pieteikumā lūdzam norādīt rekvizītus.
 • Dalībnieka neierašanās gadījumā, lūdzam ziņot elektroniski līdz 2019. gada 5. septembrim.
 • Ja dalībnieks konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta.  

Rekvizīti dalības maksas apmaksai

Olaines Kultūras centrs

Reģ.Nr.90000023873

Adrese: Zeiferta iela 11,

Olaine, Olaines novads, LV-2114

Banka: AS „SWEDBANK”

Kods: HABALV22

Konts: LV20HABA0551036016533

Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam “Rock Art”, grupas nosaukums

Papildus informācija

Olaines Kultūras nama pasākumu organizatore

Vita Morkūna

Tālruņa numurs: 29143922

Elektroniskā pasta adrese: kultura@olaine.lv

Informējam

Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde (fotografēšana, filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines Kultūras centrs, Zeiferta iela 11, Olaine, LV-2114. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpda.lv.

Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai. Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Olaines domes vēstis”, interneta portālos www.olaine.lv, www.olaineskultura.lv, kā arī Olaines novada pašvaldības un Olaines Kultūras centra sociālo tīklu kontos: www.facebook.com, www.draugiem.lv, www.twitter.com, www.instagram.com.   

PIETEIKŠANĀS DOKUMENTI: /images/files/Nolikums_Rock_Art.docx

Be the first to comment

Leave a Reply